Recursos formació Màquines

Referències i recursos documentals

  1. Introducció Riscos a l’escola

Introducció a la llei 31/95 i els documents més importants a disposar a l’empresa.
http://prezi.com/ckwv9b9jk_qb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Exemple Comunicació i procediments segurs a un taller mecànic

  1. Adequació de màquines. Directiva 1644 i RD 1215 Publicació de FADE

http://prezi.com/zl4le1msddoy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

  1. Exemple Adequació d’un torn al RD 1215/97

http://prezi.com/ubjkj-xwn-pi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

  1. Adequació d’equips Manual i checklist

Check list
https://drive.google.com/open?id=1GoOJkgyu91H_EduH5Mm5ffTRLrvVdl3V
Identificació de màquines
https://drive.google.com/open?id=16kxKlAKEf1kjEcXnKzS6owDjewRbaKYw
Manual adequació
https://drive.google.com/open?id=1Q-VYvmOlfFR3Gve3nfJswtnsQUkPT0vk

    1. Kahoot sobre Màquines

https://play.kahoot.it/#/k/b1968878-d554-4a8a-8734-24645dd9070c

  1. Recursos informàtics

iAuditor Crear formularis auditoria
Plantilla per iAuditor creada Adequació 1215/97
 

Sefice Crear notificacions i incidències

App CAEB Avaluació d’ equips i condicions de seguretat

Recull de Aplicacions informàtiques per especialitats tècniques. 

Hi trobaràs enllaç amb aplicacions per Higiene, Ergonomia, Psicosociologia, aplicacions mòbils, calculadors (p.e. per calcular l’açada de caiguda amb un arnés)

  1. Altres recursos i guies

Prevenció de riscos amb màquines
Procediments Universitat de València
Accions Empresa Saludable
Comprobaciones de seguridad en máquinas OSALAN 2016

Canal resum de vídeos per sensibilització en PRL


Empresa Saludable
8. Incendios
https://vimeo.com/iconrisc
Simulador pantalla aula
9. Recursos Didácticos
Pow Toon:

 

 
Crear infografias:
Picktochart
Prevención de accidentes en máquinas
Formador de Formadores
Herramientas y dinámicas para la formación en prevención de riesgos laborales